ข่าวสาร อบต.

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ให้บ้าน เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ให้บริเวณกลุ่มบ้านท้ายไผ่ (บ้านใต้) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  อยุธยากำหนดมาตรการป้องกัน Covid-19 ตั้งแต่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19  
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยุธยา  (10-16 เมษายน 2564)   
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564  
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน    ใหม่(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์แฟนซี ประจำปี 2564  
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

Visitors: 81,280