การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการดำเนินการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,281