การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

Visitors: 71,149