การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

Visitors: 31,364