วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

vพันธกิจการพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.  การพัฒนาการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.   การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๘.   การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

   vวิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า สามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น                                                                                       ในอนาคต  ดังนี้   “บ้านใหม่น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  หัตถกรรมแกะสลัก 
                                                                                                                   น้อมนำหลัก    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 81,280