ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 81,281