ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปะจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

" ภาษีทุกบาท ช่วยชาติพัฒนา นำพาบ้านใหม่ก้าวไกล "
***********************
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษี และเพื่อให้ประชาชนทราบว่าภาษีได้จัดเก็บดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ          ประโยชน์สุขของประชาชน มีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีดังนี้                                    

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน         - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560

ค่าภาษีบำรุงท้องที่               - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 4 มกราคม - 28 เมษายน พ.ศ 2560

ค่าภาษีป้าย                     - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ 2560


                          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไปติตต่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความจำเป็นที่ต้องคิดค่าปรับหรือเงินเพิ่มตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (โปรดนำใบเสร็จของปีที่แล้วมาด้วย) ถ้ามี            

                                                                                                    

 *********************************

 

Visitors: 17,685