ประสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปะจำปี 2559  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการ
และชำระภาษีประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

" ภาษีทุกบาท ช่วยชาติพัฒนา นำพาบ้านใหม่ก้าวไกล "

***********************

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการชำระภาษี ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษี และเพื่อให้ประชาชนทราบว่าภาษีได้จัดเก็บดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ          ประโยชน์สุขของประชาชน มีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี ดังนี้                                    

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                            ภายในวันที่ 4 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                     - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                        ภายในวันที่ 4 - 30 เมษายน พ.ศ 2559

ค่าภาษีป้าย                                                  - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                        ภายในวันที่ 4 - 31 มีนาคม พ.ศ 2559


                          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไปติตต่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความจำเป็นที่ต้องคิดค่าปรับหรือเงินเพิ่มตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (โปรดนำใบเสร็จของปีที่แล้วมาด้วย) ถ้ามี            

                                                                                                    

 *********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 8,562