ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่

       ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

- ปร.4

- ปร.5

Visitors: 21,553