ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง โครงการสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                      (บริเวณบ้านนางลัดดา) หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ แบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา

- ปร.4

- ปร.5

Visitors: 20,723