ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา

           ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร บริเวณโรงเรียนวัดเกตุ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ แบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา

- ปร.4

- ปร.5

Visitors: 20,722