ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ภายในปี

พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

       บ้านใหม่น่าอยู่                     เชิดชูคุณธรรม

       นำพาเศรษฐกิจ                    แหล่งผลิตแกะสลักก้าวหน้า

        การศึกษาก้าวไกล                  สาธารสุขทันสมัย

 

                         ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Visitors: 81,280