พันธกิจ/วิสัยทัศน์

พันธกิจการพัฒนา

๑.        การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.        การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.        การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.        การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.        การพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.        การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.       การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๘.        การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

Visitors: 76,902