สาธารณูปโภค

                                                                     ศักยภาพในตำบล


ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบลมีกลุ่มอาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้น ดังนี้
- กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มชุมชนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ มีนายบำรุง ซื่อสัตย์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ มี นางสุนีย์ อุบลพืช เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพเกษตรกรทำนา ตั้งอยู่เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 8 บ้านหางกระเบนใต้ ตำบลบ้านใหม่ มีนายสำเนา ชื่นชอบ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพสัจจะสะสมทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ มีนายบำรุง ซื่อสัตย์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มาสัจจะสะสมทรัพย์บ้านมะขามหย่อง ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ มีนายภิรมย์ ธนะบุญ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกร ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 2 บ้านขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ มีนายสมนึก รุมรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพแกะสลัก ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ มีนายสมโภชน์ ศุภภาดล เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มสตรี ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ มีนางละออง อันทสุทธิ์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวดุม (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวดุม ตำบลบ้านใหม่ มีนายประยุทธ์ เสถียรนิตย์ เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านมะขามหย่อง (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ มีนายภิรมย์ ธนะบุญ เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ใต้ ตำบลบ้านใหม่ มีนางสาวสุวภีย์ ศักดิ์คะทัศน์ เป็นผู้ประสานงานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านใหม่ (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มีนางนิพัชร์ อยู่เล็ก เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 85/3 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มีนางพรทิพย์ หงษ์หิรัญ เป็นประธาน
- กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มีนางนิพัชร์ อยู่เล็ก เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านคลองนอก (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านคลองนอก ตำบลบ้านใหม่ มี นายธานี พรหมจรรย์ เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านคลองใบ (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 บ้านคลองใบ ตำบลบ้านใหม่ มี นายฉัตรไชย อิศรพันธ์ เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านท้ายไผ่ (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 7 บ้านท้ายไผ่ ตำบลบ้านใหม่ มี นางเครือวัลย์ ทริสุข เป็นผู้ประสานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านหางกระเบนใต้ (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 8 บ้านหางกระเบนใต้ ตำบลบ้านใหม่ มี นายสมพงษ์ แหวนเงิน เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านหางกระเบนเหนือ (หนึ่งล้านบาท) ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี นายสิงห์ โทระพันธ์ เป็นประธานกองทุน
- กลุ่มเกษตรกร (การทำนา) ตั้งอยู่เลขที่ 22/4 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี สุพจน์ เอี่ยมพงษ์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มผลิตน้ำพริก ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 6 บ้านคลองใบ ตำบลบ้านใหม่ มี นางอรทัย ซื่อสัตย์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มพริกแกงรสเด็ด ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี นางสาวปริชาต ศรีโสภาพ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี นายสุนทร ดีเฉย เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มน้ำดื่ม ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี นางประคอง ดีเฉย เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพทำอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 9 บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ มี นางสมถวิล เรืองพฤกษ์ เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มี นางนิพัชร์ อยู่เล็ก เป็นประธานกลุ่ม
- กลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มี นางนิพัชร์ อยู่เล็ก เป็นประธานกลุ่มสตรี

Visitors: 17,685