บริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน
๑. การคมนาคม
มีถนนเชื่อมติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนทางหลวงชนบทและโยธาธิ การผ่าน ศูนย์กลางของตำบลและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเชื่อมต่อกันในส่วนของถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อถึงฤดูฝนทำให้การคมนาคมสัญจรโดยเฉพาะเส้นทางลำเลียงทางการเกษตรยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
๒. การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ ๙ หมู่บ้าน (สภาพปัจจุบันใช้การไม่ได้)
๓. การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางพื้นที่ยังขาดการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าบ้านเรือน และไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอในทุกหมู่บ้าน
๔. การประปา
การประปาอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘
- คลองมหาพราหมณ์ไหลผ่านหมู่ที่ ๑
- คลองหางกะเบน ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘,๙
- คลองพุทเลาไหลผ่านหมู่ที่ ๔,๕,๖
- คลองท้ายไผ่ไหลผ่านหมู่ที่ ๗
- ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓
- ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๔
- ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๘ (ฝั่งตะวันตก)
- ประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ (ฝั่งตะวันออก)

มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๕๐ คน
- กลุ่มพัฒนาสตรี ๙ กลุ่ม
- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ๔๔ คน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ๙ กองทุน
- กองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๙ กลุ่ม

 

Visitors: 8,560