บริการขั้นพื้นฐาน

 

๑. การคมนาคม
       มีถนนเชื่อมติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนทางหลวงชนบทและโยธาธิ การผ่าน ศูนย์กลางของตำบลและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเชื่อมต่อกันในส่วนของถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อถึงฤดูฝนทำให้การคมนาคมสัญจรโดยเฉพาะเส้นทางลำเลียงทางการเกษตรยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
๒. การโทรคมนาคม
      โทรศัพท์สาธารณะ ๙ หมู่บ้าน (สภาพปัจจุบันใช้การไม่ได้)
๓. การไฟฟ้า
      ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางพื้นที่ยังขาดการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าบ้านเรือน และไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอในทุกหมู่บ้าน
๔. การประปา
      การประปาอยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ
      - แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘
      - คลองมหาพราหมณ์ไหลผ่านหมู่ที่ ๑
      - คลองหางกะเบน ไหลผ่าน หมู่ที่ ๘,๙
      - คลองพุทเลาไหลผ่านหมู่ที่ ๔,๕,๖
      - คลองท้ายไผ่ไหลผ่านหมู่ที่ ๗
      - ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓
      - ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๔
      - ประปาผิวดิน หมู่ที่ ๘ (ฝั่งตะวันตก)
      - ประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ (ฝั่งตะวันออก)มวลชนจัดตั้ง

      - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๕๐ คน
      - กลุ่มพัฒนาสตรี ๙ กลุ่ม
      - อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ๔๔ คน
      - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ๙ กองทุน
      - กองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๙ กลุ่ม

 

Visitors: 22,501