ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นตำบล
ที่เก่าแก่มากกว่า
100 ปี มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ประชาชนรวมกลุ่มกันตั้งถิ่นฐาน แยกเป็นสองฟากฝั่งแม่น้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 9.22 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน

 

ที่ตั้ง

           ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ห่างจากอำเภอประมาณ ๑o กิโลเมตร

                ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอบางบาล

                ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนคร

                ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนคร

                ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 81,282