ประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 25,420