หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

ขององค์การบริหารส่วนตำบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

 ประกาศหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

Visitors: 20,001