กองช่าง

 

 

   

 นายสุเมธี บาลี
   ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                

 

นายพีระพงษ์  ศุภภาดล                           นายสุรพันธ์ สุทธิสิทธิ์
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา                            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

   

 

 นายกนกศักดิ์  ป้อมลอย
    พนักงานขับรถยนต์      

 

                                                           

นายประภาส  กลั่นไสยสุข          นายศิวเวท   เสถียรศรี           นางสาวทิพย์รัตน์  ทิพย์เนตร             นายจุมพล ไตรอุดม
         คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                             คนงานทั่วไป                           คนงานทั่วไป   

 

Visitors: 21,558