กองคลัง

 

นางเกสินี เสถียรพจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 นางสาวเมลดา  เฉลยจรรยา

 เจ้าพนักงานพัสดุ  

                                                                                                     

นางสาวสุนทรี  ภาคีสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

                                                   

 

 

 

Visitors: 21,558