สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

นางเปรมจิตร ศรียมก 
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

                                                                                                 

                                           นางเปรมจิตร ศรียมก                                                                                     นางนันทิภา  นัยบุตร
                                                นักพัฒนาชุมชน                                                                                  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

                                                                                                                                                                                                                       นางสาวสุทธิรักษ์  สุทธิสิทธิ์                                                                             นางสาวจิราภรณ์ ใจแผ้ว                                                                                      ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                                                                     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           

        

                                                                                                                                     

                                           นายดวงเด่น ไตรอุดม                                                                                       นายอาทิตย์  งามสม
                                             พนักงานขับรถยนต์                                                                    พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 

Visitors: 20,000