สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.

Visitors: 20,724