ทำเนียบสภา

 นายธนไพรัช  ชุ่มชิต 
ประธานสภา อบต.บ้านใหม่

 

                                                                                                                                                    

                      นายสิงห์ โทระพันธ์                                                                                                                           นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์
               รองประธานสภา อบต.บ้านใหม่                                                                                                               เลขานุการการ สภา อบต บ้านใหม่

 

 

                                                                                           

นางสาวทิภาวรรณ  ศิริวรรณ      นายคมสันต เสถียรนิตย์                   นางสาวสมมาศ บุญประเสริฐ                   นายพยุง อมรสันต์                    นายบุญเลิศ   สุขรำมิ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒                   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 

 

 

                                                                

    นายวีระ  มีนิล             นายมานอม วิทยาศาสตร์     นางผาสุก พันธ์ซ่อนกลิ่น          นายธานินทร์ มีวงศ์สม               นายธีระ ยมนา              นายณธพนธ์ อรรถจิตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕        สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

 

 

                                                                        

  นางอมรา บัวหลวง          นายสิทธิศักดิ์  ไตรอุดม           นายเสน่ห์   โหมดตาล           นายธนไพรัช  ชุ่มชิต                                       นายสิงห์ โทระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘                               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

 

 

Visitors: 21,558