ร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มร้องเรียน - ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 18,447