ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญผู้สูงอายุและคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Visitors: 17,684