กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

ครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรม กล้าคิดกล้าแสดงในสิ่งที่ดี ตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบ มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

Visitors: 20,034