ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง

ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง

1.         นางลักษณา ลำไยผล

2.         นางนันทิภา นัยบุตร

3.         ยางสาวจิรวดี นัยบุตี

4.         นางสาวสุทธิรักษ์ สุทธิสิทธิ์

     นางสาวสุนทรี ภาคสันต์

7.         นายสุรพันธ์ สุทธิสิทธ์

8.         นายดวงเด่น ไตรอุดม

9.         นายพีระพงษ์ ศุภภาดล

10.       นายจุมพล ไตรอุดม

11.       นายประภาส กลั่นใสยสุข

     นายสัญญา สายเที่ยง

           นายกนกศักดิ์ ป้อมลอย

           นายอาทิตย์ งามสม

     นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพย์เนตรVisitors: 8,560