สภาพสังคม

สภาพทางสังคม

 ๑. การศึกษา


โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส ๑ แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน - แห่ง
เสียงตามสาย ๙ หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาตำบล ๑ แห่ง
พิพิธภัณฑ์ประจำตำบล - แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ๙ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
ศูนย์พัฒนาอาชีพ ๑ แห่ง
ศูนย์กีฬาประจำตำบล ๑ แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล ๑ แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ๑ แห่ง
ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล (internet) ๑ แห่ง

๒. สถาบันองค์การทางศาสนา วัด ๖ แห่ง ได้แก่

๑. วัดราชบัวขาว
๒. วัดโพธิ์เผือก
๓. วัดเกตุ
๔ วัดบำรุงธรรม
๕. วัดจันทร์ประเทศ
๖. วัดกุฎีลาย

๓. การสาธารณสุข

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๙ แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล ๑ แห่ง
อัตราการใช้ส้วมซึม ๑๐๐ %

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมจุดตรวจตำรวจ อปพร. และสายตรวจชุมชนประจำตำบล ๑ แห่ง

สภาพการเมือง

การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน ดังนี้

1. นาคำรณ ทานธรรม เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

และ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (หมู่บ้านละ ๒ คน) จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

๑. นางสาวทิภาวรรณ ศิริวรรณ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑

๒. นายคมสันต์ เสถียรนิตย์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑

๓. นายไพโรจน์ สวัสดิ์โสภณ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

๔. นางสมมาศ บุญประเสริฐ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

๕. นายบุญเลิศ สุขรำมิ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓

๖. นายพยุง อมรสันต์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓

๗. นายวีระ มีนิล เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

๘. นายมานอม วิทยาศาสตร์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

๙. นางผาสุก พันธ์ซ่อนกลิ่น เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

๑๐ นายธานินทร์ มีวงษ์สม เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕

๑๑. นายณธพนธ์ อรรถจิตต์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

๑๒ นายธีระ ยมนา เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

๑๓. นายสะอาด ไตรอุดม เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗

๑๔.. นางอมรา บัวหลวง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗

๑๕. นายเสน่ห์ โหมดตาล เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘

๑๖. นายธนไพรัช ชุ่มชิต เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘

๑๗ นายสิงห์ โทระพันธ์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

๑๘ นายสุพจน์ เอี่ยมพงษ์ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

หมายเหตุ นายนวไพรัช ชุ่มชิต ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

                นายสิงห์ โทระพันธ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

Visitors: 8,562