สภาพทั่วไป

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา           

 

     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่บ้าน เนื้อที่โดยรวมประมาณ 9.22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,487 คน เป็นชาย 2,122 คน เป็นหญิง 2,365 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,220 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม บางหมู่บ้านก็ทำอิฐมอญขายและประชาชนทุกหมู่บ้านจะมีฝีมือด้านการแกะสลักไม้ทำบ้านทรงไทย ประตูหน้าต่าง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


ความเป็นมา

        ตำบลบ้านใหม่ เป็นตำบลที่เก่าแก่ เป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

 

     ๑.   ที่ตั้ง/อาณาเขต/การปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีอาณาเขตครอบคลุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ ระยะห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จด ตำบลพุทลา อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จด ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จด ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จด ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

      ๒. มีเนื้อที่ประมาณ ๙.๒๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๕,๓๑๓ ไร่
      ๓. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนา น้ำท่วมถึง ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านภายในตำบล มีบ้านเรือนราษฎรปลูกอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองท้ายไผ่ - พุทเลา คลองหางกระเบน คลองมหาพราหมณ์ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร คือ พระราชานุสาวรีย์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ช่วงที่มีน้ำหลากน้ำจึงท่วมทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

      ๔. จำนวนหมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
                            หมู่ที่ ๑ บ้านหัวดุม มี นายเรืองชัย เกิดผล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหย่อง มี นายภิรมย์ ธนะบุญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ใต้ มี นางสาวสุวภีย์ ศักดิ์คะทัศน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ มี นางนิพัชร์ อยู่เล็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๕ บ้านคลองนอก มี นายธานี พรหมจรรย์ เป็นกำนัน
                            หมู่ที่ ๖ บ้านคลองใน มี นางกนกวรรณ ศิริเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๗ บ้านท้ายไผ่ มี นายธานี พรหมจรรย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๘ บ้านหางกระเบนเหนือ มี นายสมชาย แหวนเงิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                            หมู่ที่ ๙ บ้านหางกระเบนใต้ มี นางภิญญา ขันเพ็ชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
     ๕. จำนวนประชากร รวม ๙ หมู่
          ตำบลบ้านใหม่ มีประชากรทั้งหมด ๔,๔๔๑ คน จำแนกเป็น เพศชาย ๒,๐๙๗ คน เพศหญิง ๒,๓๔๔ คน

 

 

 

 

Visitors: 8,562