กองช่าง

   

 นายสุเมธี บาลี
ผู้อำนวยการกองช่าง

                                

นายพีระพงษ์  ศุภภาดล                           นายสุรพันธ์ สุทธิสิทธิ์
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา                            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   

 นายกนกศักดิ์  ป้อมลอย
    พนักงานขับรถยนต์      

                                                           

 นายประภาส  กลั่นไสยสุข          นายศิวเวท   เสถียรศรี           นางสาวทิพย์รัตน์  ทิพย์เนตร             นายจุมพล ไตรอุดม
         คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                             คนงานทั่วไป                           คนงานทั่วไป  

 

                

                                                                               

 นายสถาพร ดีปั้น        นายอาณัติ กฤษดานิรมิตร       นาย ทิวกร  คลองเคียน         นายอภิรัตน์ สิงหกุล         นายอำนวย ดีประเสริฐ                นายณรงค์ ชุ่มชิน
พนักงานจ้างเหมา              พนักงานจ้างเหมา               พนักงานจ้างเหมา             พนักงานจ้างเหมา               พนักงานจ้างเหมา                  พนักงานจ้างเหมา

  

 

 

Visitors: 21,558