สำนักปลัด

สำ

 

สำน          สำนักปลัด

1.   นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์   ตำแหน่ง ปลัดองค์บริหารส่วนตำบล

2.   นางมิรันตี ศุภผล               ตำแหน่ง นักทรัพย์พยากรบุคคล

4.   นายจักร ศิริรัตน์               ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5.   นางจิรสิริ นาคะตะ             ตำแหน่ง ครู

6.   นางสมใจ สุทธิสิทธ์           ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

7.   นางสาวอุไรศรี ใจลังกา      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


 

 

Visitors: 8,562