สำนักปลัด

นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

นางเปรมจิตร ศรียมก 
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

                                                                                                

      นางเปรมจิตร ศรียมก                                                              นางนันทิภา  นัยบุตร
      นักพัฒนาชุมชน                                                              เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

                                                                                                                

 นางสาวสุทธิรักษ์  สุทธิสิทธิ์                                                      นางสาวจิราภรณ์. ใจแผ้ว                                           
   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                                            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                     

                                                                     

   นายดวงเด่น ไตรอุดม                                                               นายอาทิตย์  งามสม
     พนักงานขับรถยนต์                                           พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 

                                                                       

  นางเพ็ญศรี มากผาสุข              นางสาวสรารัตน์ เพ็งแจ่ม            นางสมใจ สุทธิสิทธิ            นางสาว อาทิตยา พึ่งแก้ว            นายณัฐวุฒิ รักขินี
     พนักงานจ้างเหมา                      พนักงานจ้างเหมา                 พนักงานจ้างเหมา                 พนักงานจ้างเหมา                  พนักงานจ้างเหมา

 

                                               

   นางพวงนุช จรูญเนตร                นางสาวศิราณี ไชยพุฒ         นางลักษณา ลำใยผล            นางสาว จงรัก อินทโชติ
     พนักงานจ้างเหมา                     พนักงานจ้างเหมา                พนักงานจ้างเหมา                 พนักงานจ้างเหมา  

  
     

 

Visitors: 20,725