คณะผู้บริหาร

              

                    ผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)                    

 

                                                                

                                            นายคำรณ ทานธรรม                                            

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่                           

 

                                                                     

                                   นายวิเชียร อาจหาญ                                   นายดิเรก มากผาสุข

                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

 

                                                                   

                                                                          นายบุญเสริม ชมชื่น

                                         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  

 

 

                                ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

                                                            

                                      นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์

                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 17,178