ระบบบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.อบต.พระนครศรีอยุธยา

 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ก.อบต.พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประกาศทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 20,722